Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänt

Dessa allmänna villkor innehåller grundläggande köpvillkor då Chokladkalendrar Norden (”Leverantören”) ingår avtal (”Avtalet”) med annan juridisk person (”Kunden”) om leverans av chokladkalendrar (”Varorna”) till Kunden.

Vid motstridiga regleringar i dessa allmänna villkor och övriga avtalshandlingar ska vad som föreskrivs i övriga avtalshandlingar, om inte omständigheterna föranleder annat, äga företräde framför dessa allmänna villkor.

Varje förfrågan om leverans behandlas individuellt. När Kunden lagt sin beställning och Leverantören bekräftat genom orderbekräftelse har bindande avtal ingåtts, såvida inte Kunden omedelbart skriftligen meddelar annat. Så snart de s.k. tryckfilerna godkänts av Kunden utgör dessa del av Avtalet.

Varorna framställs individuellt utifrån Kundens önskemål och är avsedda för kommersiellt bruk. Konsumentköplagen är inte tillämplig på köpet.

Tryckmaterial m.m.

Alla immateriella rättigheter till prover, mönster, utkast, designförslag m.m. som skapats av Leverantören förblir Leverantörens egendom som Kunden inte har någon nyttjanderätt eller andra rättigheter till. Detta gäller även om materialet innehåller varumärken, logotyper eller andra kännetecken som tillhör Kunden. Vill Kunden förvärva rättigheterna till tryckmaterial som framtagits av Leverantören sker detta mot ett tillägg som avtalas med Kunden från fall till fall baserat på Leverantörens produktionskostnad.

Verktyg av alla slag, formar, filmer, klichéer, data, ritningar, provstämplar etc. bevaras hos Leverantören i högst två år efter leverans av Varorna. Digital data raderas efter tolv månader utan att Kundens samtycke krävs.

I de fall Kunden själv tillhandahåller data som ligger till grund för tryckning (såsom tryckmallar) ansvarar han för dess riktighet. Detta gäller även ifråga om fel i dataöverföring eller databärare, i den mån dessa inte beror på Leverantören. Varken Leverantören eller någon tredje part som anlitats av denne för att behandla beställningen är skyldiga att kontrollera riktigheten av tryckdata som tillhandahålls av Kunden.

Det är Kundens ansvar att inom två dagar kontrollera tryckmallarna och de bekräftelser Leverantören skickar. När tryckgodkännande skett är det inte längre möjligt att göra ändringar.

Varorna

Leverantören ska efter bästa förmåga leverera avtalsenliga varor. Dock bör följande noteras:

  1. Variationer kan förekomma under framställningen av Varorna av tekniska skäl. Det gäller till exempel pressnitt och ämnen av kartongförpackningar. När det gäller folieprodukter kan det ske en liten förskjutning av motivet vid packning.
  2. När det gäller solida konstruktioner kan skärning endast kontrolleras inom en viss tolerans. Det är därför möjligt att färgövergångar i motivet är förskjutna i skärområdet och därmed synliga som en fin rand (av den andra tryckfärgen) vid skäränden av förpackningen.
  3. Vikterna som angivits på produkterna är ungefärliga. En lätt över- eller underfyllning på upp till 10 procent är acceptabel och innebär inte att leveransen inte är avtalsenlig.
  4. Kalendrarna fylls med färsk och högkvalitativ choklad från välkända tillverkare. Chokladen kan endast kan lagerhållas i begränsade mängder pga. begränsad hållbarhetstid. Beroende på innehåll och omfattning av Kundens beställning måste chokladen därför först beställas från Leverantörens underleverantörer. Avtalet är därför villkorat av att Leverantörens underleverantörer levererar avtalsenliga varor i rätt tid.
  5. Färgåtergivningen på kalendrarna kan variera beroende på material och tryckteknik och färgerna kan därför endast uppskattas i förväg. Små färgvariationer (ljusare eller mörkare) kan förekomma av tekniska orsaker och innebär inte att Varorna inte är avtalsenliga.
  6. Leverantören kan inte garantera att QR-koder är läsbara.


Om en viss vara efter Avtalets ingående inte längre kan levereras, eller inte längre kan levereras i den kvantitet som Kunden beställt, eller endast kan levereras med betydande förseningar, till exempel på grund av att de material som krävs för tillverkningen inte längre tillhandahålls av Leverantörens underleverantörer har Leverantören rätt att leverera ersättningsvaror av motsvarande kvalitet och pris förutsatt att dessa får betraktas som godtagbara för Kunden med hänsyn tagen till båda parters intressen. Sådan leverans av ersättningsvara berättigar inte Kunden till kompensation.

Leveranstid m.m.

Varorna ska levereras inom den tid som följer av orderbekräftelse eller andra avtalshandlingar. Leveranstid räknas från dagen då tryckmallarna godkänns av Kunden. För beställningar lagda efter den 31 oktober kan leverans före den 1 december inte garanteras. Leverantören har rätt har rätt att utföra delleveranser.

Hindras Leverantören att fullgöra köpet i rätt tid, ska han lämna Kunden meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse. Om leveransen på grund av förhållanden på Leverantörens sida skulle bli mer än fyra veckor försenad äger Kunden förelägga Leverantören en bestämd tilläggstid för Varornas avlämnande och – förutsatt att fristen inte är oskäligt kort – häva köpet om Varorna inte avlämnas inom tilläggstiden. I den mån förseningen beror på oförutsedda händelser gäller vad som föreskrivs i avsnitt Force majeure och andra ansvarsbegräsningar. Vid sådana förhållanden förlängs leveranstiden med perioden för hindret med tillägg för en skälig uppstartsperiod.

Distributionslista

Om Varorna ska skickas till olika leveransadresser ska Kunden översända adressuppgifter i en excel-fil med en adresskomponent per kolumn (t.ex. företag1/företag2/gata/postnummer etc.). Mall tillhandahålls av Leverantören på begäran. Leveranssedlar måste tillhandahållas i tre exemplar. Beroende på arbetets omfattning kan ytterligare kostnader tillkomma.

Pris och betalning

Ersättning för Varorna samt eventuella tillkommande kostnader för exempelvis frakt, tull eller försäkring utgår enligt vad som avtalas mellan parterna i exempelvis orderbekräftelse. På samtliga i Avtalet angivna priser tillkommer mervärdesskatt.

Faktura ska regleras inom sju dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Därutöver har Leverantören rätt att debitera Kunden påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.

Om Kundens solvens eller kreditvärdighet inte längre är given eller om det råder berättigade tvivel härom eller om Kunden bryter mot sina avtalsförpliktelser i inte obetydlig utsträckning, har Leverantören rätt att frånträda avtalet helt eller delvis, såvida inte Kunden ställer godtagbar säkerhet för avtalsenligt prestation.

Mottagningskontroll

Allt levererat gods, vare sig det är på pall eller i form av paket, ska vid ankomst omedelbart kontrolleras med avseende på eventuella synliga skador (korrekt säkring, omslag/lådor oskadade). Fraktföraren ska underrättas om eventuella synliga skador och bekräfta skadan skriftligen på leveranspapperen. Då varan avemballerats ska mottagningskontrollen fullföljas.

Reklamation

Det åligger Kunden att så snart det kan ske efter mottagande reklamera eventuella brister eller fel. Klagomål som ej framställs inom 24 timmar från mottagandet accepteras ej. Om fel görs gällande åligger det Kunden att returnera minst tio procent av den totala leveransen till Leverantören i originalförpackningen för kontroll huruvida fel föreligger. Klagomål på livsmedels smak och utseende kan endast accepteras om Kunden hanterat och förvarat varorna på rätt sätt. Leverantören ska efter reklamation beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen.

Force majeure och andra ansvarsbegränsningar

Leverantören är befriad från påföljd för försening eller annan underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständligheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör. Om Leverantörens åtaganden förhindrats längre tid än två (2) månader på grund av sådana omständigheter har Kunden rätt att frånträda Avtalet i förtid utan påföljd.

Leverantören ansvarar inte för fel, försening eller skada som beror på omständigheter på Kundens sida. Leverantören ansvarar inte heller i något fall för indirekt förlust.

Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parter.

Personuppgifter och databehandling

Leverantören är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas till Leverantören i samband med uppdraget eller som annars inhämtas av Leverantören. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgifts-lagstiftning. Se Integritetspolicy på www.chokladkalendrar.se för mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Den som vill ha information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Leverantören kan skriftligen begära detta hos Leverantören på sätt som framgår av integritetspolicyn.

Tvist

På Avtalet ska svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol.